Co jsou to rekvalifikace?

Rekvalifikace je získání nové odbornosti nebo rozšíření stávající odbornosti uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o vydání živnostenského list. Obsah a rozsah rekvalifikace musí odpovídat akreditaci schválené ministerstvem školství pro daný obor. Pro zařazení uchazeče do kurzu jsou brány do úvahy tyto skutečnosti: dosažené vzdělání, zdravotní stav, případně další požadavky vyplývající z akreditace pro daný obor. Rekvalifikace se uskuteční na základě dohody mezi uchazečem o rekvalifikaci a rekvalifikačním centrem. Další možností pro uskutečnění  je dohoda mezi úřadem práce, uchazečem o rekvalifikaci, který je v evidenci úřadu práce a rekvalifikačním centrem. Rekvalifikační kurz je ukončen zkouškou před zkušební komisí. Ve většině kurzů je zkouška složena z části praktické a části teoretické. Pouze vzdělávací zařízení akreditovaná ministerstvem školství mohou vydávat osvědčení s celostátní platností. Na základě tohoto osvědčení mohou úspěšní absolventi následně žádat o vydání živnostenského listu (v některých oborech je vyžadována pro vydání živnostenského listu praxe nebo tzv. garant). Délka rekvalifikačního kurzu je dána akreditací a záleží na dosaženém vzdělání uchazečů. V řadě oborů je rekvalifikace umožněna pouze uchazečům s dosaženým minimálně středoškolským vzděláním. Pro uchazeče se základním vzděláním je v některých oborech vyžadována dvojnásobná délka rekvalifikačního kurzu (cena je v těchto případech samozřejmě vyšší než u rekvalifikací se standardní délkou kurzu).

Rekvalifikace a úřady práce aneb co je dobré vědět, když jste evidování na úřadu práce

Pokud Vás úřad práce zařadí do evidence uchazečů o rekvalifikační kurzy, může Vám v případě schválení uhradit příslušné náklady na kurzovné. V některých případech může úřad práce účastníkům navštěvujícím rekvalifikační kurzy poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (např. cestovné, ). Rekvalifikační kurzy zajišťuje příslušný úřad práce podle místa trvalého pobytu uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Veškeré formuláře pro  úřad práce  máme k dispozici a rádi Vám pomůžeme s vyplněním

V současné době je možné, aby si lidé, evidovaní na úřadu práce sami vybrali akreditované vzdělávací zařízení ve kterém chtějí rekvalifikace absolvovat.

Některé úřady práce poskytují dokonce i finanční příspěvek na zahájení podnikání.

Úřad práce důsledně sleduje docházku na rekvalifikační kurzy. Pokud účastník rekvalifikačního kurzu nedodržuje domluvené podmínky, musí kurzovné za rekvalifikaci uhradit sám. Dále se vystavuje riziku, že bude z kurzu vyloučen a navíc bude vyřazen i z evidence úřadu práce, čímž přijde o veškeré podpory.